IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Baran Kikinos
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 19 July 2007
Pages: 246
PDF File Size: 10.49 Mb
ePub File Size: 15.42 Mb
ISBN: 810-7-39968-117-5
Downloads: 34227
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktilmaran

Hela telebelik illarinden o, elmi-tedqiqat igierine boli,il r,”r”” gosterirdi, telebe ermi camiyyatinde meruzerarre -grxrg eaiiji. O, elmi-praktik konfranslarda vo simpoziumlarda faal igtirak edir. Allahverdiyev an mahsuldar alimlerden biri sayrllr. Voliyevin “iqtisad elminin nazeri esaslannrn tarixi tekamu[i, adh monoqrafiyasr cu ilda igtq ilzti gormtlgdur. Onun bir slra elmi aserlerinda kand tosarrufatlnln intensivleqdirilmesinin Umumi xarakteristikasr, torpaq va ekin sahalerinin qurulugu, istehsalln ve emeyin texnika ila silahlanmast, kand tesanttfattntn enerji resurslannln va respublika iqtisadiyyattnrn dovket xiisusiyyetlari.

O, keqmig Umumittifaq “Bilik” camiyyetinin, elece di Zaqatqaziy a rcspublikalannln “Bilik” camiyyotlorinin Faxri Farmanlart ilataltif edilmigdir. NaJirovun gelecak heyat ve fealiyyatini qabaqcadan ve homigalik.

MUallif Bakr su kemari idaresinin fealiyyatindo tasarrufat mexanizminin takmillegmasine dair teklifler irali si. O, ahalisakinliyi qanununa makroiqtisadi ;;;H;;i”‘t”i. Onun miihaziralerindo daim real heyat’ xalqlmlzln sosialiqtisadi heyatr ila ba! O, Azarbaycanda ilk dafo tadqiq olunan “Sexsi istehlakrn.

Tesadufi deyildir ki, o, ssri EA-nrn aqrar mrinasibetler, drinya sosialist sistemi elmi guralanna uzv segilmigdir. A’Kolasgerov uiriniir”, “,i””nia respublikantn tebii iqlim ve iqtisadi potensialt [“”i. Eyni zamanda tahsilini davam etdirir.

  ISO 7501-1 PDF

Dövlət investisiya siyasəti

O hala ci illardan baglayaraq respublikada ictimai elmlerin, osasan Azerbaycan tarixgunashornln, iqtisad elminin inkigaf etdirilmesina xrisusi ahamiyyet verir, bu sahanin respublika hududlarrndan kanarda da tanlnmast sahesinde alinden gelani asirgemirdi. Onun milli koordinator kimi respublika.

Olesgerovun todqiqatlanntn osas msqsadi miistoqil respublikamtztn komplek; inkisaf etdirilmad, cnun dunyantn apanct dovlotlarinden birina gevrilmesi vo xalqrn yuksek maddi rifah halrna malik olmastna mtisbet teiir etmekdan ibaretdir.

Bu metbu orqan hazrda milasir iqtisadi ideya va baxtglann esl cargrsrna, pegakar iqtisadgrlann, eleca de Azerbaycanrn sosial-iqtisadi inkigafl problemlarina aid biliklerini geniglandirmak istayan butun oxuculann yaxtn dostuna va komakqisine qevrilmigdir. Elmi ictimayyot tarofindon O. Marks adrna Azerbaycan Dovlat Xalq Taserrrifatr institutuna daxil olmug ve ci ilde oranr muveffeqiyyefle bitirerek, kend tesarruifatrnrn iqtisadiyyatr Jrzre ixtisasa yiyelenmigdir.

Adrgdzelovun tadqiqatlan onun gap olunmug osarlarinde, o ciimleden 5 monoqrafiyastnda, goxlu ders vssaiti, metodik gosteriglari vo maqalalerindo eks olunmugdur. Semadiade St’ yagrnja iqtisao elmlari doktoru alimlik daracasi almaq Ugtin dissertasiya mtijafie edir ci ilda ona professor adrverilir. Nuriyev lqtisadiyyat institutu elmi gurasrntn, doktorluq va.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer – PDF Files

Veliyev bir gox beynalxalq simpoziumlarda, lttifaq elmi konfranslannda, elmi forumlarda iqtisadi nezari va praktik problemler. Oliyev ci illarin ewallerinde gostermigdi: Biiavasita onun rahbarliyi altlnda 4 dokorluq va 4 namizedlik Oissertasiyasr mudafia olunub. Yaradlcllldlnln son morhalosinda gorkamli iqtisadqr alimin elmi rnur”q J.

Allahverdivevin ve diserlerinin tecrubasi qiymatli – iqyisadiyyatin bilar. Onun elmi iaaliyyati va es rlari ozuntin goxcahatliliyi, orijinalhut va bir qayda olaraq dovrlin aktual problemlorine hasrolunmasl ila seciyyalenir.

  BANGSA MALAYSIA POLICY FILETYPE PDF

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Semedzade respubliiada iqtisadiyyat elminin yeni istiqamotinin yaradrlmastnda ve inkigaf etjiritmasinoa al’i”t””nu xidmotlar. Hazrrda 5 nafar aspirant ve dissertanttn elmi rehbaridir. Respublikada YAp-rn ilk tagkilatgllaflndan ve feal igtirakgrlanndandtr. Hazrrda o, 5 aspiranta milveftoqiyyafla rehbarlik edir. Rumyantsevin elmi redaktorluou ile negr olunmug iki cildlik “Siyasi iqtisad,’ dersliyinin tenzimlennesi biri v. Ax, her bir xalq inkigafrn mrixtalii pillelorindo iqtisadi fikir tekamriltina, Umumbogari menevi servate muoyyan tohfa verir.

Allahverdiyev amek resurslanna dair iqtisadi tadqiqatlan ila Qerb iqtisadi fikri torefinden da etiraf olunardr. Babayev respublikamlzda genc iqtisadqr elmi kadrlann hazrrlanmasrnda yaxtndan igtirak edir, bir nege aspirant ve dissertantrn elmi rehbari va opponenti olmugdur. Olasgarovun ci illerde diqqetini celb edan mjselelerdan biri de respublikamrzda kend tesarrlifatt istehsaftnrn esas sahasi olan pambtqgrltgrn iqtisadi samareliliyinin yuksaldilmesi yollarrnrn muayyenlegdirilmasi idi.

Oserde kond teserriifatt istehsaltntn inkigafr tempinin sriratlandirilmesi Ligrin laztm olan kompleks todbirl r sistemi elmi asaslar Uzre g6sterilmigdir. Aqil mtiellimin sosialsahalorin, o iqtisafiyyatin sahiyyonin qaltq prinsipi esaslnda maliyyelegdirilmesinden imtina edilmesina dair konkret faktlarla esaslandtnlmtg fikirlari bu gun mtrstaqil respublikamtzda aparllan islahatlartn elmi bazaslntn mohkemlendirilmesi Uqiln muhum ehamiyyet kesb edir.

Bu idman novli [izre idman ustast normast ile dafalarla Azerbaycan Respublikasrnln gempionu olmug, kegmig Sovetlar ittifaqr gempionatlannda ve spartakiadalarda respublikantn gorafini qorumugdur.