ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Munos Akigore
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 15 January 2013
Pages: 174
PDF File Size: 14.70 Mb
ePub File Size: 20.30 Mb
ISBN: 239-1-37533-542-9
Downloads: 54661
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tukree

Ovako odoka, moemo da procenimo da bismo mogli da nastavimo daih reamo sve dok vam ne zaklecaju kolena od umora ili ne okre-nete leda itavoj ideji.

Majmuni i impanze takoe to rade da bi se zaStitile od frontalnog napada. To je zato to postoji direktna ve-za izmeu gestova i emocija. Kako se saoptavaju dominacija i kontrola Rukovanje koje iskazuje potinjenost Kako da stvorite jednakost Kako da stvorite bliskost Kako da razoruate silediju Hladno, vlano i lepljivo rukovanje Osvajanje prednosti leve strane Rukovanje izmeu mukaraca 1 enaDvorunik.

Analizirao je glave ljudi pogubljenih na giljotini, da bi prouio goovor rade miii lica. To je bilo prvi put da je napraviokompromis. Signali koji znae barijeruSkrivanje iza barijere je normalna reakcija, koju nauimo jos u najranijoj dobi da bismo se zatitili.

Isto tako, govornik koji ne poseduje mo zapaa-nja nastavie da govori na isti nain, ne primeujui nita. Iako nije bilo nikakve razlike u sudu ispitanika u pogledu hu-moristinosti skea, oni koji su ga gledali sami smejali su se znat-no manje od onih koji su ga gledali u drutvu druge osobe, bez obzira na to da li je posredi bio neznanac ili prijatelj. Ovaj gest se redovno via u ekaonicama kod lekara i zubara, a na aerodromima po njemu moete sa sigurno-u da prepoznate ljude koji prvi put lete avionom.

Koliko ste bodova osvojili? Vovor mozak je ispustio u va sistem endorfinc, koji su vam pruili ono to se nekad opisivalo kao “prirodna opi-jenost” i isti je doivljaj koji ima narkoman poto uzme drogu.

Pokazuje ne-gativan stav i suzbijanje oseanja,U sudnici, esto moete da vidite tuioca kako sedi prekrte-nih ruku sa stisnutim pesnicama, dok tueni najee sedi prekr-tenih ruku i stiskajui nadlaktice. Prema tome, vri stisak ruke prilikom rukovanja predstavlja dobar poslovni potez za enu, pogotovo kad se rukuju s muskarcima.

  HAZLITT EKONOMIA W JEDNEJ LEKCJI PDF

S po-javom zvunog filma, na neverbalni aspekt glume stavljan je sve manji naglasak, mnogi glumci nemog filma pali su u zabo-rav, a opstali su samo oni koji su posedovali dobro verbalno i ne-verbalno umee. Sve u svemu, ene zapaaju mnogo bolje nego mukarci, to je dovelo do onoga to obino nazivamo “enskom intuicijom”. Hajde da bacimo ono veliko kamenje u nju. Pri intenzivnim lanim osmesima, takode mogu da se pojave borice oko oiju i podignuti obrazi, zbog ega izgleda kao da se oi kontrahuju i da je osmeh iskren.

Na primer, gojazni ljudi ne mogu da prekrste noge. Meutim, budui da se usred-sreujemo na rei koje ljudi izgovaraju, veinom ne znamo nita o govoru tela, a kamoli o vanosti koju ima u naem ivotu. Analiza stilova rukovanjaRukovanje je ostatak iz nae davne prolosti.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava voric se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja i ostavlja-ju bolji prvi utisak. Ruica za pumpuStopa kredibiliteta: Kod grupe koja je gledala komedije dolo je do poboljanja simptoma u odnosu na kontrolnu grupu, koja je gledala filmove koji nisu bili komedije.

Mukarci su pokuali da pariraju Adamo-vom stisku ruke takvi su oni. Ruke se urcdno smetaju preko regije srca i plua, kako bi zatitile ove vi-taJne organe od povrede, tako da je verovatno da nam je ovaj gest uroen.

Odjednom se iz oblinjeg umarka pojavi koza, jurei kao pomahnitala.

Isri osmeh danas koristi princ Vilijam, i ne samo da nji-me osvaja naklonost ljudi ve ih i podsea na Dajanu. Kad prekrstite ruke na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve?

Skup signala govora tela, ba kao usmeno izgovorena reenica, mora da se sastoji od najmanje tri rei da biste precizno definisali svaku od njih.

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne ine. IstraivanjeFola Ekmena dokazalo je da se ljudi – naroito mukarci – kad na-merno lau, osmehuju manje nego obino. Rezultat toga je da su lani izrazi lica izraeniji na levoj nego na desnoj strani. Veina mukaraca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ak rekao: Ncuorolog Hcnri Rubenstajn ustanovio je da jedan minut dobrogsmeha obezbeuje narednih 45 minuta oputanja.

  MANUAL DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA GODET PDF

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Ako verujete da vam je neko to uradio namerno, moete da skrenete panju prisutnih reima: Nismo u ivotu videli neto lue! Analizirajtc svoj sopstveni pristup rukovanju i uoite da li kreete levom ili dcsnom nogom kad pruate ruku da se rukuje-te.

Novija istraivanja naih najbliih roaka meu primatima, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi. Ruka na ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Pod takvim okolnostima, prodavcima se savetuje da je bolje da saekaju barbaga druga osoba inicira rukovanje, a ako se to ne desi, da samo lagano klimnu glavom u znak pozdrava.

Definitivni vodic kroz govor tela

Caplin je utvrdio i da ene koje su otvorene prema novim ideja-ma takoe imaju vrst stisak ruke. Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi. Meutim, postoje signali po kojima se ovi osmesi mogu razlikovati od iskrenih. Kad oseate zadovoljstvo, signali prolaze kroz deo vaeg mozga koji obrauje emocije, na-vodei miie vaih usta da se pokrenu, obraze da se podiu, oi suavaju, a obrve malice spuste. Taj pokret navodi ga da zauzme otvoreniji fiziki poloaj, a time iotvoreniji stav.

Kolena su mi klecala.